ทางมหาวิทยาลัยฯ มีนโยบาย ส่งเสริมให้บุคลากรมีเว็บไซต์ส่วนตัว เพื่อเผยแพร่ ผลงาน ต่าง ๆ การเรียน การสอน

ทางสำนักวิทยและเทคโนโลยีสารสนเทศ จึงได้จัดทำโดเมนเว็บไซต์ e-Passport.sites.rmutsv.ac.th
เช่น panuwatn.sites.rmutsv.ac.th

เว็บไซต์นี้ ท่านสามารถ เพิ่ม ลบ แก้ไขข้อมูล ต่าง ๆ ได้ทั้งหมด โดยยึดตามรูปแบบที่กำหนดให้
** Block นี้ สามารถลบ ได้เลยครับ **

สิริรัตน์ เลาหประภานนท์

 • ตำแหน่ง : อาจารย์

 • ตำแหน่งทางวิชาการ : ผู้ช่วยศาสตราจารย์

 • สังกัดคณะ : คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

 • หลักสูตร : การแพทย์แผนไทยบัณฑิต

 • เบอร์โทร : 074-317100

 • อีเมล์ : sirirut.t@rmutsv.ac.th

Sirirat Laohaprapanon

 • Present Position : Lecturer

 • Academic Ranks : Asst.Prof.

 • Faculty : Faculty of Science and Technology

 • Course : Bachelor of Thai Traditional Medicine

 • Tel : 074-317100

 • E-mail : sirirut.t@rmutsv.ac.th

การศึกษา : Education


 • 2553 ปริญญาตรี วท.บ. (การแพทย์แผนไทย) มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

 • 2556 ปริญญาโท พท.ม. (การแพทย์แผนไทย) บัณฑิต มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์


สาขาที่เชี่ยวชาญ : Exprience

 • การแพทย์แผนไทย

ประสบการณ์การสอน : Teaching Exprience

 • พ.ศ 2557-2563 (อาจารย์ประจำสาขาเภสัชกรรมไทย)


งานวิจัยที่สนใจ : Search Interests

 • พืชสมุนไพรที่มีฤทธิ์ต้านเชื้อที่ก่อโรคผิวหนัง

 • พัฒนาผลิตภัณฑ์สมุนไพรด้านความงาม

ผลงานวิจัยหรือสิ่งประดิษฐ์ : Research or Innovation

 • 1. การศึกษากลไกการออกฤทธิ์ของตำรับยาสมุนไพร พืชองค์ประกอบ และสารสำคัญทางเคมีต่อ Staphylococci ที่แยกได้จากโรคเต้านมโคอักเสบ

 • 2. Antibacterial activity of a traditional Thai herbal recipe, its medicinal plant components and chemical constituents against Staphylococcus spp. isolated from bovine mastitis

 • 3. Antagonistic Interactions of ‘‘Ya-Sa-Marn-Phlae’’ Ethanol Extract in Combination with Topical Antiseptics against Clinical Isolates of Staphylococcus aureus

 • 4. Antibacterial of a Traditional Thai Herbal Recipe (THR 01) against Staphylococcus epidermidis

 • 5. An Investigation on the Antibacterial and Antibiofilm Efficacy of a Traditional Thai Herbal Recipe (THR 01) against Clinical Isolates of Methicillin Resistant Staphylococcus Aureus (MRSA) and Staphylococcus epidermidis

 • 6. ตำรับยาสมุนไพรสำหรับอาการตกขาว: กรณีศึกษาหมอพื้นบ้านภาคใต้ “หมอเสทือน หอมเกตุ”

 • 7. ภูมิปัญญาของหมอพื้นบ้านภาคใต้ในการรักษาแผลจากพิษงูและแผลติดเชื้อ

 • 8. การศึกษาตำรับยาสมุนไพรของหมอพื้นบ้านในการรักษาโรคหืด

 • 9. ตำรับยาสมุนไพรรักษาโรคโลหิตระดูสตรี: กรณีศึกษาหมอพื้นบ้านในจังหวัดนครศรีธรรมราช พัทลุง และตรัง

ตำรา หนังสือ : Text book

 • เอกสารประกอบการสอนรายวิชา เภสัชวัตถุ

ประสบการณ์การทำงาน : Work Experience


 • ได้รับแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งอาจารย์ สังกัดคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เมื่อวันที่ 1 กรกฎาคม 2557

 • ปัจจุบันดำรงตำแหน่งอาจารย์ อัตราพนักงานมหาวิทยาลัย

 • รักษาการหัวหน้าสาขาการแพทย์แผนไทย (กุมภาพันธ์ - พฤษภาคม พ.ศ. 2559)

 • รองหัวหน้าสาขาการแพทย์แผนไทย (พ.ศ. 2559 - ปัจจุบัน)

 • ประธานหลักสูตรการแพทย์แผนไทยบัณฑิต (พ.ศ. 2557 - ปัจจุบัน)

 • หัวหน้างานประกันคุณภาพสาขาการแพทย์แผนไทย (พ.ศ. 2557 - ปัจจุบัน)

 • หัวหน้าฝ่ายวิชาการและวิจัยสาขาการแพทย์แผนไทย (พ.ศ. 2557 - ปัจจุบัน)

 • หัวหน้างานประกันคุณภาพสาขาการแพทย์แผนไทย (พ.ศ. 2557 - ปัจจุบัน)

Photo Album